021- 91006828

آفر تور شب عید گرجستان

مدت زمان پرواز : 1ساعت 50 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج آفر تور شب عید گرجستان

هتل polo Tbilisi

بوکینگ : -
قیمت از     12,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

12,950,000 تومان

یک تخته

14,000,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل isaka tbilisi

بوکینگ : -
قیمت از     13,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

13,100,000 تومان

یک تخته

14,300,000 تومان

کودک با تخت

12,500,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل georgian house tbilisi

بوکینگ : 8.4
قیمت از     13,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

13,100,000 تومان

یک تخته

14,150,000 تومان

کودک با تخت

12,650,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rustaveli 36 by same teblisi

بوکینگ : 7.0
قیمت از     13,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

13,250,000 تومان

یک تخته

14,750,000 تومان

کودک با تخت

12,500,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل jazz tbilisi

بوکینگ : 9.0
قیمت از     14,150,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,150,000 تومان

یک تخته

16,400,000 تومان

کودک با تخت

13,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل novus boutique

بوکینگ : -
قیمت از     14,750,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,750,000 تومان

یک تخته

17,750,000 تومان

کودک با تخت

13,250,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل green tower tbilisi

بوکینگ : 8.0
قیمت از     15,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,050,000 تومان

یک تخته

17,000,000 تومان

کودک با تخت

13,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل iveria Inn Tbilisi

بوکینگ : 8.2
قیمت از     15,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,200,000 تومان

یک تخته

17,750,000 تومان

کودک با تخت

14,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل aivani old tbilisi

بوکینگ : 8.4
قیمت از     15,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,350,000 تومان

یک تخته

18,500,000 تومان

کودک با تخت

13,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elle boutique tbilisi

بوکینگ : -
قیمت از     15,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,500,000 تومان

یک تخته

19,250,000 تومان

کودک با تخت

13,250,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rustaveli palace tbilisi

بوکینگ : 8.5
قیمت از     15,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,500,000 تومان

یک تخته

18,500,000 تومان

کودک با تخت

13,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tbilisi tower

بوکینگ : 8.9
قیمت از     15,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,500,000 تومان

یک تخته

19,250,000 تومان

کودک با تخت

13,250,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل magnolia

بوکینگ : -
قیمت از     15,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,950,000 تومان

یک تخته

19,250,000 تومان

کودک با تخت

15,500,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل astoria Tbilisi

بوکینگ : 7.9
قیمت از     16,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,250,000 تومان

یک تخته

20,750,000 تومان

کودک با تخت

14,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل adamo tbilisi

بوکینگ : 8.7
قیمت از     16,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,250,000 تومان

یک تخته

20,750,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل radius tbilisi

بوکینگ : 8.7
قیمت از     17,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,000,000 تومان

یک تخته

20,750,000 تومان

کودک با تخت

14,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal tulip casino tbilisi

بوکینگ : -
قیمت از     18,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,200,000 تومان

یک تخته

24,500,000 تومان

کودک با تخت

17,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل lm club tbilis

بوکینگ : 8.0
قیمت از     18,710,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,710,000 تومان

یک تخته

23,510,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل green queenTbilisi

بوکینگ : 7.9
قیمت از     18,860,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,860,000 تومان

یک تخته

22,400,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل preference Hualing Tbilisi

بوکینگ : 8.4
قیمت از     18,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,950,000 تومان

یک تخته

25,250,000 تومان

کودک با تخت

17,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل brim

بوکینگ : -
قیمت از     19,660,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

19,660,000 تومان

یک تخته

23,410,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tuta

بوکینگ : -
قیمت از     19,760,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

19,760,000 تومان

یک تخته

23,210,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ibis stadium tbilisi

بوکینگ : 8.4
قیمت از     20,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

20,000,000 تومان

یک تخته

23,000,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل iota tbilisi

بوکینگ : 8.2
قیمت از     20,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

20,450,000 تومان

یک تخته

26,750,000 تومان

کودک با تخت

16,250,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل courtyard by marriott tbilisi

بوکینگ : 8.5
قیمت از     22,510,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

22,510,000 تومان

یک تخته

27,900,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mercure Tbilisi

بوکینگ : 8.9
قیمت از     22,960,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

22,960,000 تومان

یک تخته

26,500,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the Biltmore Tbilisi

بوکینگ : 8.7
قیمت از     25,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

25,250,000 تومان

یک تخته

38,750,000 تومان

کودک با تخت

20,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل radisson Blu Tbilisi

بوکینگ : 8.5
قیمت از     25,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

25,250,000 تومان

یک تخته

38,750,000 تومان

کودک با تخت

20,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی قشم ایر رفت: قشم ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 3 شب و 4 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: تفلیس قشم ایر برگشت: قشم ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت با صبحانه
time-packتوضیحات

آفر تور شب عید گرجستان

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور عید گرجستان- نیمه دوم

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
وارش رفت: وارش وارش برگشت:‌ وارش
قیمت از   9,810,000 تومان
جزییات تور

تور عید گرجستان- نیمه اول

مدت اقامت 5 روز و 4 شب
آتا رفت: آتا آتا برگشت:‌ آتا
قیمت از   9,000,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.0 از 5 از بین 32 نفر امتیاز دهنده به آفر تور شب عید گرجستان

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه