021- 91006828

تور عید آنتالیا با پرواز کورندون

مدت زمان پرواز : 3 ساعت
airplane

هتلهای پکیج تور عید آنتالیا با پرواز کورندون

هتل lara Palace Antalya

بوکینگ : 7.3
قیمت از     20,380,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

20,380,000 تومان

یک تخته

22,113,000 تومان

کودک با تخت

18,895,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cender Antalya

بوکینگ : 6.1
قیمت از     24,670,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

24,670,000 تومان

یک تخته

29,406,000 تومان

کودک با تخت

20,610,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل grand Park Lara Antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     31,270,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

31,270,000 تومان

یک تخته

40,626,000 تومان

کودک با تخت

32,251,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل ramada Resort Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     31,435,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

31,435,000 تومان

یک تخته

40,906,000 تومان

کودک با تخت

23,317,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل porto Bello Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     32,755,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

32,755,000 تومان

یک تخته

43,150,000 تومان

کودک با تخت

23,845,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل aquaworld belek antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     34,240,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

34,240,000 تومان

یک تخته

45,675,000 تومان

کودک با تخت

24,439,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل aska Lara Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     35,725,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

35,725,000 تومان

یک تخته

48,199,000 تومان

کودک با تخت

25,033,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل asteria Kremlin Palace Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     35,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

35,890,000 تومان

یک تخته

48,480,000 تومان

کودک با تخت

25,099,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sueno Golf Belek Antalya

بوکینگ : 9.0
قیمت از     39,355,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

39,355,000 تومان

یک تخته

54,370,000 تومان

کودک با تخت

26,845,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Wings Lara Antalya

بوکینگ : -
قیمت از     39,355,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

39,355,000 تومان

یک تخته

54,370,000 تومان

کودک با تخت

27,070,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Wings Lara Antalya

بوکینگ : -
قیمت از     39,355,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

39,355,000 تومان

یک تخته

54,370,000 تومان

کودک با تخت

27,070,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل miracle Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     39,355,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

39,355,000 تومان

یک تخته

54,370,000 تومان

کودک با تخت

26,485,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Beach Lara Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     41,005,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,005,000 تومان

یک تخته

57,175,000 تومان

کودک با تخت

27,145,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Downtown Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     41,995,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,995,000 تومان

یک تخته

58,858,000 تومان

کودک با تخت

27,541,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل adalya Elite Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     41,995,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,995,000 تومان

یک تخته

58,858,000 تومان

کودک با تخت

27,541,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل granada Luxury Belek Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     41,995,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,995,000 تومان

یک تخته

58,858,000 تومان

کودک با تخت

27,541,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sueno Deluxe Belek Antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     44,470,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,470,000 تومان

یک تخته

63,066,000 تومان

کودک با تخت

28,531,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     44,470,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,470,000 تومان

یک تخته

63,066,000 تومان

کودک با تخت

28,531,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Sungate Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     45,295,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,295,000 تومان

یک تخته

64,468,000 تومان

کودک با تخت

28,861,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 8.8
قیمت از     45,625,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,625,000 تومان

یک تخته

65,029,000 تومان

کودک با تخت

28,993,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل nirvana cosmopolitan antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     45,955,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,955,000 تومان

یک تخته

65,590,000 تومان

کودک با تخت

29,125,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Be Grand Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     48,199,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

48,199,000 تومان

یک تخته

69,405,000 تومان

کودک با تخت

33,052,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Imperial Lara Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     49,270,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

49,270,000 تومان

یک تخته

17,230,000 تومان

کودک با تخت

33,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Beach Lara Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     49,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

49,300,000 تومان

یک تخته

68,200,000 تومان

کودک با تخت

33,100,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Mardan Palace Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     55,360,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

55,360,000 تومان

یک تخته

81,580,000 تومان

کودک با تخت

32,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل the Land Of Legends Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     63,445,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

63,445,000 تومان

یک تخته

95,323,000 تومان

کودک با تخت

36,121,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Premium Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     69,055,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

69,055,000 تومان

یک تخته

104,860,000 تومان

کودک با تخت

38,365,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل cullinan antalya

بوکینگ : -
قیمت از     76,975,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

76,975,000 تومان

یک تخته

118,330,000 تومان

کودک با تخت

41,540,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل hotel maxx royal belek golf antalya

بوکینگ : 9.4
قیمت از     94,135,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

94,135,000 تومان

یک تخته

147,496,000 تومان

کودک با تخت

48,397,000 تومان

کودک بدون تخت

18,490,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی کورندون رفت: کورندون

box-icon بار مجاز: 20 کیلو

مدت اقامت در : 6 شب و 7 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا کورندون برگشت: کورندون

box-icon بار مجاز: 20 کیلومدارک

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور عید آنتالیا - نیمه اول

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   18,990,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور آنتالیا با پرواز قشم ایر

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   23,990,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور عید آنتالیا با پرواز پگاسوس

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   14,990,000 تومان
جزییات تور
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   86,600,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا هتل گرند پارک لارا

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   56,290,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا با پرواز ایرانی

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   17,210,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا با پرواز مستقیم

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   20,490,000 تومان
جزییات تور
لاکچری

تور آنتالیا هتل 5 ستاره UALL

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   60,120,000 تومان
جزییات تور
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   103,580,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا مهر

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   24,140,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.5 از 5 از بین 38 نفر امتیاز دهنده به تور عید آنتالیا با پرواز کورندون

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه