021- 91006828

آفر تور استانبول

مدت زمان پرواز : 3 ساعت و 30 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج آفر تور استانبول

هتل Reydel Istanbul

بوکینگ : 5.9
قیمت از     10,930,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

10,930,000 تومان

یک تخته

13,420,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Gorur Hotel Istanbul

بوکینگ : 4.2
قیمت از     11,160,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

11,160,000 تومان

یک تخته

13,890,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Neva Flats Istanbul

بوکینگ : 8.6
قیمت از     11,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

11,390,000 تومان

یک تخته

14,360,000 تومان

کودک با تخت

10,770,000 تومان

کودک بدون تخت

8,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Grand Milan Istanbul

بوکینگ : 7.7
قیمت از     12,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

12,550,000 تومان

یک تخته

14,890,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Fide Istanbul

بوکینگ : -
قیمت از     12,630,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

12,630,000 تومان

یک تخته

15,830,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل New City Istanbul

بوکینگ : 8.1
قیمت از     12,860,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

12,860,000 تومان

یک تخته

16,290,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Atro Istanbul

بوکینگ : 6.4
قیمت از     12,940,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

12,940,000 تومان

یک تخته

16,450,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل monopol istanbul

بوکینگ : -
قیمت از     13,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

13,100,000 تومان

یک تخته

16,760,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cumbali plaza istanbul

بوکینگ : 5.9
قیمت از     13,170,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

13,170,000 تومان

یک تخته

16,920,000 تومان

کودک با تخت

11,150,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dora istanbul

بوکینگ : 6.8
قیمت از     14,090,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,090,000 تومان

یک تخته

18,790,000 تومان

کودک با تخت

11,150,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand star istanbul

بوکینگ : 6.0
قیمت از     14,580,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,580,000 تومان

یک تخته

19,730,000 تومان

کودک با تخت

11,770,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Konak Istanbul

بوکینگ : 7.8
قیمت از     15,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,120,000 تومان

یک تخته

20,820,000 تومان

کودک با تخت

12,710,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل City Center Istanbul

بوکینگ : 5.7
قیمت از     15,840,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,840,000 تومان

یک تخته

22,250,000 تومان

کودک با تخت

11,140,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Grand de Pera Istanbul

بوکینگ : 7.8
قیمت از     15,980,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,980,000 تومان

یک تخته

22,530,000 تومان

کودک با تخت

12,710,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Dedeman Istanbul

بوکینگ : 7.2
قیمت از     16,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,290,000 تومان

یک تخته

23,160,000 تومان

کودک با تخت

11,770,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Icon Istanbul

بوکینگ : 8.5
قیمت از     16,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,450,000 تومان

یک تخته

23,470,000 تومان

کودک با تخت

11,770,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Nova Plaza Crystal Istanbul

بوکینگ : 8.7
قیمت از     16,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,700,000 تومان

یک تخته

23,970,000 تومان

کودک با تخت

13,190,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Riva Istanbul

بوکینگ : 6.9
قیمت از     17,130,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,130,000 تومان

یک تخته

24,820,000 تومان

کودک با تخت

12,850,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Avantgarde Taksim Istanbul

بوکینگ : 7.9
قیمت از     17,130,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,130,000 تومان

یک تخته

24,820,000 تومان

کودک با تخت

90,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cher istanbul

بوکینگ : 7.6
قیمت از     17,310,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,310,000 تومان

یک تخته

25,190,000 تومان

کودک با تخت

11,930,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Grand Cevahir Istanbul

بوکینگ : 7.8
قیمت از     17,540,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,540,000 تومان

یک تخته

25,030,000 تومان

کودک با تخت

11,770,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل palazzo donizetti istanbul

بوکینگ : 8.2
قیمت از     17,620,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,620,000 تومان

یک تخته

25,810,000 تومان

کودک با تخت

11,770,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Elite World Istanbul

بوکینگ : 8.1
قیمت از     17,980,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,980,000 تومان

یک تخته

26,530,000 تومان

کودک با تخت

12,850,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Grand Oztanik Istanbul

بوکینگ : 8.0
قیمت از     19,880,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

19,880,000 تومان

یک تخته

30,180,000 تومان

کودک با تخت

14,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل The Biancho Pera Istanbul

بوکینگ : 8.1
قیمت از     19,960,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

19,960,000 تومان

یک تخته

30,490,000 تومان

کودک با تخت

14,730,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Nippon Istanbul

بوکینگ : 8.8
قیمت از     20,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

20,890,000 تومان

یک تخته

30,630,000 تومان

کودک با تخت

12,850,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Divan Istanbul

بوکینگ : 8.7
قیمت از     28,240,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

28,240,000 تومان

یک تخته

47,050,000 تومان

کودک با تخت

13,710,000 تومان

کودک بدون تخت

9,430,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی ایران ایر رفت: ایران ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 3 شب و 4 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آتاترک ایران ایر برگشت: ایران ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

 

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور استانبول هتل 5 ستاره

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
ایران ایر رفت: ایران ایر ایران ایر برگشت:‌ ایران ایر
قیمت از   16,130,000 تومان
جزییات تور

آفر تور شب عید استانبول

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   8,680,000 تومان
جزییات تور

تور استانبول از شیراز

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   22,350,000 تومان
جزییات تور

تور استانبول هتل تایتانیک سیتی

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
معراج رفت: معراج معراج برگشت:‌ معراج
قیمت از   21,180,000 تومان
جزییات تور

تور استانبول مهر

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   12,770,000 تومان
جزییات تور

تور استانبول 4 شب و 5 روز

مدت اقامت 5 روز و 4 شب
معراج رفت: معراج معراج برگشت:‌ معراج
قیمت از   13,740,000 تومان
جزییات تور

تور استانبول از مشهد

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   23,780,000 تومان
جزییات تور

تور استانبول از اصفهان

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ایران ایر رفت: ایران ایر ایران ایر برگشت:‌ ایران ایر
قیمت از   19,740,000 تومان
جزییات تور

تور 5 شب استانبول - ویژه عید

مدت اقامت 6 روز و 5 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   10,300,000 تومان
جزییات تور

تور استانبول آنتالیا

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ایران ایر رفت: ایران ایر ایران ایر برگشت:‌ ایران ایر
قیمت از   34,990,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.2 از 5 از بین 42 نفر امتیاز دهنده به آفر تور استانبول

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه