021- 91006828

تور وان از ارومیه

مدت زمان : 3 ساعت
airplane

هتلهای پکیج تور وان از ارومیه

هتل tabriz van

بوکینگ : -
قیمت از     2,570,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

2,570,000 تومان

3 شب

3,150,000 تومان

4 شب

3,740,000 تومان

5 شب

4,320,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل star life van

بوکینگ : -
قیمت از     3,010,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,010,000 تومان

3 شب

3,810,000 تومان

4 شب

4,620,000 تومان

5 شب

5,420,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ilvan van

بوکینگ : -
قیمت از     3,010,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,010,000 تومان

3 شب

3,810,000 تومان

4 شب

4,620,000 تومان

5 شب

5,420,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل toprak van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     3,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,050,000 تومان

3 شب

3,880,000 تومان

4 شب

4,700,000 تومان

5 شب

5,530,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل athena life van

بوکینگ : -
قیمت از     3,160,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,160,000 تومان

3 شب

4,040,000 تومان

4 شب

4,920,000 تومان

5 شب

5,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dimet park van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     3,230,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,230,000 تومان

3 شب

4,140,000 تومان

4 شب

5,060,000 تومان

5 شب

5,970,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل yakut van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     3,230,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,230,000 تومان

3 شب

4,140,000 تومان

4 شب

5,060,000 تومان

5 شب

5,970,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ipek yoult van

بوکینگ : -
قیمت از     3,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,250,000 تومان

3 شب

4,150,000 تومان

4 شب

5,100,000 تومان

5 شب

6,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dosco van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     3,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,450,000 تومان

3 شب

4,470,000 تومان

4 شب

5,500,000 تومان

5 شب

6,520,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل taht palace van

بوکینگ : -
قیمت از     3,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,490,000 تومان

3 شب

4,500,000 تومان

4 شب

5,500,000 تومان

5 شب

6,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل roshen suit van

بوکینگ : -
قیمت از     3,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,490,000 تومان

3 شب

4,500,000 تومان

4 شب

5,500,000 تومان

5 شب

6,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل sardur van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     3,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,550,000 تومان

3 شب

4,650,000 تومان

4 شب

5,700,000 تومان

5 شب

6,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل buyuk urartu van

بوکینگ : -
قیمت از     3,590,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,590,000 تومان

3 شب

4,650,000 تومان

4 شب

5,750,000 تومان

5 شب

6,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل comfort suit van

بوکینگ : -
قیمت از     3,590,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,590,000 تومان

3 شب

4,650,000 تومان

4 شب

5,750,000 تومان

5 شب

6,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elit nur van

بوکینگ : -
قیمت از     3,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,650,000 تومان

3 شب

4,750,000 تومان

4 شب

5,850,000 تومان

5 شب

6,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل pera white van

بوکینگ : -
قیمت از     3,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,790,000 تومان

3 شب

4,970,000 تومان

4 شب

6,160,000 تومان

5 شب

7,340,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal berk van

بوکینگ : -
قیمت از     3,800,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,800,000 تومان

3 شب

5,000,000 تومان

4 شب

6,190,000 تومان

5 شب

7,390,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van suites

بوکینگ : -
قیمت از     3,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,890,000 تومان

3 شب

5,130,000 تومان

4 شب

6,380,000 تومان

5 شب

7,620,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل real suite van

بوکینگ : -
قیمت از     3,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,950,000 تومان

3 شب

5,200,000 تومان

4 شب

6,450,000 تومان

5 شب

7,700,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nills van

بوکینگ : -
قیمت از     4,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,000,000 تومان

3 شب

5,300,000 تومان

4 شب

6,600,000 تومان

5 شب

7,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tamara

بوکینگ : -
قیمت از     4,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,000,000 تومان

3 شب

5,300,000 تومان

4 شب

6,600,000 تومان

5 شب

7,890,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل diana van

بوکینگ : 7.3
قیمت از     4,110,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,110,000 تومان

3 شب

5,460,000 تومان

4 شب

6,820,000 تومان

5 شب

8,170,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van life

بوکینگ : -
قیمت از     4,110,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,110,000 تومان

3 شب

5,460,000 تومان

4 شب

6,820,000 تومان

5 شب

8,170,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand van

بوکینگ : -
قیمت از     4,190,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,190,000 تومان

3 شب

5,590,000 تومان

4 شب

6,990,000 تومان

5 شب

8,350,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل crystall van

بوکینگ : -
قیمت از     4,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,400,000 تومان

3 شب

5,900,000 تومان

4 شب

7,350,000 تومان

5 شب

8,850,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل haldi van

بوکینگ : -
قیمت از     4,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,550,000 تومان

3 شب

6,120,000 تومان

4 شب

7,700,000 تومان

5 شب

9,270,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal milano van

بوکینگ : -
قیمت از     4,590,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,590,000 تومان

3 شب

6,150,000 تومان

4 شب

7,700,000 تومان

5 شب

9,290,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal palace van

بوکینگ : 8.6
قیمت از     4,590,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,590,000 تومان

3 شب

6,150,000 تومان

4 شب

7,700,000 تومان

5 شب

9,290,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل bianca deluxe

بوکینگ : -
قیمت از     4,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,700,000 تومان

3 شب

6,400,000 تومان

4 شب

8,050,000 تومان

5 شب

9,700,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rua world van

بوکینگ : -
قیمت از     5,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,050,000 تومان

3 شب

6,690,000 تومان

4 شب

8,350,000 تومان

5 شب

10,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل reform van

بوکینگ : 8.3
قیمت از     5,150,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,150,000 تومان

3 شب

7,050,000 تومان

4 شب

8,900,000 تومان

5 شب

10,790,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل conforium van

بوکینگ : -
قیمت از     6,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,300,000 تومان

3 شب

8,600,000 تومان

4 شب

10,900,000 تومان

5 شب

13,200,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dedeman resort van

بوکینگ : -
قیمت از     6,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,300,000 تومان

3 شب

8,600,000 تومان

4 شب

10,900,000 تومان

5 شب

13,200,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ramada van

بوکینگ : 9.3
قیمت از     6,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,450,000 تومان

3 شب

8,800,000 تومان

4 شب

11,190,000 تومان

5 شب

13,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elite world van

بوکینگ : 7.6
قیمت از     7,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

7,100,000 تومان

3 شب

9,800,000 تومان

4 شب

12,500,000 تومان

5 شب

15,200,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hilton van

بوکینگ : -
قیمت از     7,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

7,650,000 تومان

3 شب

10,600,000 تومان

4 شب

13,550,000 تومان

5 شب

16,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

مبدا: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس رفت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو
مدت اقامت در : 2 شب و 3 روز   3 شب و روز   4 شب و روز
مقصد: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس برگشت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو


مدارک

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور وان شهریور الزامی است .

 

person-logo-service


خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت اتوبوس VIP
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت با صبحانه
time-packتوضیحات

  • همه روز از سه شهر تهران ، تبریز و خوی برگار می شود.
  • تورهای زمینی به صورت آپشنال برگزار می شود.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور وان از زنجان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,990,000 تومان
جزییات تور

تور وان از کرج

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   3,000,000 تومان
جزییات تور

تور وان از قزوین

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,990,000 تومان
جزییات تور

تور وان از تبریز

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,670,000 تومان
جزییات تور

تور وان هوایی

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
ایران ایر رفت: ایران ایر ایران ایر برگشت:‌ ایران ایر
قیمت از   6,670,000 تومان
جزییات تور

تور وان با قطار

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
قطار رفت: قطار قطار برگشت:‌ قطار
قیمت از   4,270,000 تومان
جزییات تور

تور عید وان - نیمه اول

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   5,400,000 تومان
جزییات تور

تور هتل هالدی وان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   6,150,000 تومان
جزییات تور

تور عید وان - نیمه دوم

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   4,090,000 تومان
جزییات تور

تور وان مهر

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,970,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 27 نفر امتیاز دهنده به تور وان از ارومیه

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه