تور مشهد مهر

لیست هتل ها

4 Stars

هتل هرند

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

3,970,000 تومان

یک تخته یک تخته

4,690,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

4,690,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,250,000 تومان

4 Stars

هتل پارمیدا مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,110,000 تومان

یک تخته یک تخته

4,920,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

4,920,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل سارینا مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,300,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

5,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل انقلاب

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد F.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,700,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

5,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل پرستاره مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,510,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,720,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

5,720,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل نسیم مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد F.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,550,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,800,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

5,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل ساوین

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد F.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,575,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,850,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

5,850,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل کارن

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,600,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,700,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

5,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل کوثر مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد F.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,925,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,550,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

6,550,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل سهند مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

4,930,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,560,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

6,560,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل بزرگ سی نور

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

5,220,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,140,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

7,140,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل کیانا مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

5,565,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,830,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل جواد مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

5,705,000 تومان

یک تخته یک تخته

8,110,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

8,110,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل رویال درویشی مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

5,900,000 تومان

یک تخته یک تخته

8,500,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

8,500,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

6,245,000 تومان

یک تخته یک تخته

9,190,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

9,190,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

4 Stars

None

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B
4 Stars

4 Stars

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

دو تخته دو تخته

6,495,000 تومان

یک تخته یک تخته

9,690,000 تومان

کودک با تخت کودک با تخت

9,690,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

3,300,000 تومان

مشاهده تور داخلی

اطلاعات تور

فرودگاه مبدا : فرودگاه مهرآباد

قشم ایر رفت : قشم ایر

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدت اقامت : 2 شب و 3 روز

فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی مشهد (هاشمی نژاد)

برگشت : کیش ایر

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدارک

  • کارت ملی
  • شناسنامه جهت محرمیت

خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • استقبال فرودگاهی

توضیحات

  • مسئولیت صحت مشخصات به عهده مسافر می باشد.
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

 

درصد رضایتمندی ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

سایر تور‌ها

نظر کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 0 نفر

دیدگاه های ثبت شده:

 
انتخاب منطقه

پیام شما با موفقیت ثبت شد. کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت