021-91006828

تور وان بهار

مدت زمان : 3 ساعت
airplane

هتلهای پکیج تور وان بهار

هتل tabriz van

بوکینگ : -
قیمت از     4,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

4,490,000 تومان

یک تخته

5,700,000 تومان

کودک با تخت

6,700,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nisa van

بوکینگ : -
قیمت از     5,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

5,500,000 تومان

یک تخته

6,800,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل star life van

بوکینگ : -
قیمت از     5,800,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

5,800,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

8,500,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ipek yoult van

بوکینگ : -
قیمت از     6,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

6,350,000 تومان

یک تخته

7,850,000 تومان

کودک با تخت

9,350,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dimet park van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     6,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

6,350,000 تومان

یک تخته

7,850,000 تومان

کودک با تخت

9,350,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل yakut van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     6,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

6,400,000 تومان

یک تخته

7,890,000 تومان

کودک با تخت

9,400,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل toprak van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     6,600,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

6,600,000 تومان

یک تخته

8,200,000 تومان

کودک با تخت

9,750,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van suites

بوکینگ : -
قیمت از     7,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

7,100,000 تومان

یک تخته

8,890,000 تومان

کودک با تخت

10,650,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل roshen suit van

بوکینگ : -
قیمت از     7,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,890,000 تومان

کودک با تخت

11,890,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dosco van

بوکینگ : -
قیمت از     8,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,200,000 تومان

یک تخته

10,300,000 تومان

کودک با تخت

12,400,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tamara

بوکینگ : -
قیمت از     8,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,200,000 تومان

یک تخته

10,300,000 تومان

کودک با تخت

12,400,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van life

بوکینگ : -
قیمت از     8,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,200,000 تومان

یک تخته

10,300,000 تومان

کودک با تخت

12,400,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل taht palace van

بوکینگ : -
قیمت از     8,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,350,000 تومان

یک تخته

10,600,000 تومان

کودک با تخت

12,750,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ronesans life van

بوکینگ : 8.3
قیمت از     8,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,400,000 تومان

یک تخته

10,650,000 تومان

کودک با تخت

12,800,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand van

بوکینگ : -
قیمت از     8,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,400,000 تومان

یک تخته

10,650,000 تومان

کودک با تخت

12,800,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nills van

بوکینگ : -
قیمت از     8,600,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,600,000 تومان

یک تخته

10,850,000 تومان

کودک با تخت

13,100,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal palace van

بوکینگ : 8.6
قیمت از     8,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,700,000 تومان

یک تخته

11,000,000 تومان

کودک با تخت

13,300,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal milano van

بوکینگ : -
قیمت از     8,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

8,900,000 تومان

یک تخته

11,350,000 تومان

کودک با تخت

13,700,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل haldi van

بوکینگ : -
قیمت از     9,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

9,890,000 تومان

یک تخته

12,750,000 تومان

کودک با تخت

15,400,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل conforium van

بوکینگ : -
قیمت از     10,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

10,350,000 تومان

یک تخته

13,200,000 تومان

کودک با تخت

16,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elite world van

بوکینگ : 7.6
قیمت از     11,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

11,050,000 تومان

یک تخته

14,200,000 تومان

کودک با تخت

17,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل sadaf Dubai

بوکینگ : -
قیمت از     13,870,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

13,870,000 تومان

یک تخته

16,480,000 تومان

کودک با تخت

13,870,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mayfair Dubai

بوکینگ : 5.8
قیمت از     14,850,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

14,850,000 تومان

یک تخته

18,440,000 تومان

کودک با تخت

14,850,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Sun And Sands Downtown

بوکینگ : 5.0
قیمت از     14,960,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

14,960,000 تومان

یک تخته

18,660,000 تومان

کودک با تخت

14,960,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل orchid Dubai

بوکینگ : 7.0
قیمت از     15,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

15,070,000 تومان

یک تخته

18,880,000 تومان

کودک با تخت

15,070,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل aravi dubi

بوکینگ : -
قیمت از     16,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

16,700,000 تومان

یک تخته

22,140,000 تومان

کودک با تخت

16,700,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand Central Dubai

بوکینگ : 7.0
قیمت از     16,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

16,700,000 تومان

یک تخته

22,140,000 تومان

کودک با تخت

16,700,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand Excelsior Deira Dubai

بوکینگ : 6.7
قیمت از     16,920,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

16,920,000 تومان

یک تخته

22,570,000 تومان

کودک با تخت

16,920,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل avani Deira Dubai

بوکینگ : 7.8
قیمت از     17,140,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

17,140,000 تومان

یک تخته

23,010,000 تومان

کودک با تخت

17,140,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل avenue Dubai

بوکینگ : 7.1
قیمت از     17,570,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

17,570,000 تومان

یک تخته

23,880,000 تومان

کودک با تخت

17,570,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل coral Dubai Deira

بوکینگ : 7.9
قیمت از     17,680,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

17,680,000 تومان

یک تخته

24,100,000 تومان

کودک با تخت

17,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل city Seasons Dubai

بوکینگ : 7.5
قیمت از     18,440,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

18,440,000 تومان

یک تخته

25,620,000 تومان

کودک با تخت

18,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل samaya Dubai

بوکینگ : 7.8
قیمت از     18,660,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

18,660,000 تومان

یک تخته

26,050,000 تومان

کودک با تخت

18,660,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل asiana Dubai

بوکینگ : 7.9
قیمت از     19,090,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

19,090,000 تومان

یک تخته

26,920,000 تومان

کودک با تخت

19,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل copthorne dubai

بوکینگ : 7.7
قیمت از     19,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

19,200,000 تومان

یک تخته

27,140,000 تومان

کودک با تخت

19,200,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل crowne Plaza Dubai Deira

بوکینگ : 7.8
قیمت از     21,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

21,050,000 تومان

یک تخته

30,840,000 تومان

کودک با تخت

21,050,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Swissôtel Al Ghurair Dubai

بوکینگ : 8.3
قیمت از     22,570,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

22,570,000 تومان

یک تخته

33,880,000 تومان

کودک با تخت

22,570,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Canal Central Dubai

بوکینگ : 8.3
قیمت از     23,880,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

23,880,000 تومان

یک تخته

36,490,000 تومان

کودک با تخت

23,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

مبدا: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس رفت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو
مدت اقامت در : 3 شب و 4 روز   4 شب و روز   5 شب و روز
مقصد: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس برگشت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو


مدارک

  • کارت واکسن دیجیتال دو دوز  ( 14 روز از دوز دو گذشته باشد ) اجباری می‌باشد.
  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • در صورت نداشتن کارت واکسن ، داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز رفت و برگشت
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور وان با قطار

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قطار رفت: قطار قطار برگشت:‌ قطار
قیمت از   5,390,000 تومان
جزییات تور

تور روسیه شفق قطبی

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
نوردویند رفت: نوردویند نوردویند برگشت:‌ نوردویند
قیمت از   44,990,000 تومان
جزییات تور

تور دور هند نوروز 1402

مدت اقامت 12 روز و 11 شب
ایر عربیا رفت: ایر عربیا ایر عربیا برگشت:‌ ایر عربیا
قیمت از   64,400,000 تومان
جزییات تور

تور مشهد هتل جوارالملک

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
کیش ایر رفت: کیش ایر وارش برگشت:‌ وارش
قیمت از   2,770,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور آنتالیا فروردین

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
سان اکسپرس رفت: سان اکسپرس سان اکسپرس برگشت:‌ سان اکسپرس
قیمت از   25,890,000 تومان
جزییات تور

تور دبی هتل جوورا

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   24,300,000 تومان
جزییات تور

تور تفلیس فروردین

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
وارش رفت: وارش وارش برگشت:‌ وارش
قیمت از   9,610,000 تومان
جزییات تور

تور مشهد از زنجان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
قطار رفت: قطار قطار برگشت:‌ قطار
قیمت از   920,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 38 نفر امتیاز دهنده به تور وان بهار

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه