تور وان با قطار

لیست هتل ها

Tebriz

Tebriz

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

 دو تخته دو تخته

4,290,000 تومان

یک تخته یک تخته

4,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

5,600,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

6,300,000 تومان

Star Life

Star Life

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

 دو تخته دو تخته

4,750,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,550,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

6,350,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,600,000 تومان

Hotel Ilvan

Hotel Ilvan

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 9.3 B.B

 دو تخته دو تخته

4,750,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,550,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

6,350,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,600,000 تومان

Erek Family Hotel

Erek Family Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.8 B.B

 دو تخته دو تخته

5,000,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,950,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

6,900,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

7,800,000 تومان

Ipekyolu Park Hotel

Ipekyolu Park Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 B.B

 دو تخته دو تخته

5,000,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

7,700,000 تومان

Yakut Hotel

Yakut Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 6.8 B.B

 دو تخته دو تخته

5,000,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

7,700,000 تومان

Dimet Park hotel

Dimet Park hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.0 B.B

 دو تخته دو تخته

5,000,000 تومان

یک تخته یک تخته

5,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

7,700,000 تومان

Hotel Dosco Van

Hotel Dosco Van

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.8 B.B

 دو تخته دو تخته

5,200,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,200,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

7,200,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

8,200,000 تومان

Taht Palace Hotel

Taht Palace Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 B.B

 دو تخته دو تخته

5,250,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,290,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

8,400,000 تومان

Buyuk Urartu Hotel

Buyuk Urartu Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.2 B.B

 دو تخته دو تخته

5,290,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,400,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

7,450,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

8,500,000 تومان

Comfort Suite Hotel

Comfort Suite Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.1 B.B

 دو تخته دو تخته

5,290,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,400,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

7,450,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

8,500,000 تومان

My Deluxe Otel

My Deluxe Otel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.3 B.B

 دو تخته دو تخته

5,400,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,550,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

8,800,000 تومان

Royal Berk Hotel

Royal Berk Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.4 B.B

 دو تخته دو تخته

5,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,690,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

7,890,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,090,000 تومان

HOTEL PERA WHİTE

HOTEL PERA WHİTE

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.3 B.B

 دو تخته دو تخته

5,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

6,650,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

7,850,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,000,000 تومان

Tamara Otel hotel

Tamara Otel hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.9 B.B

 دو تخته دو تخته

5,700,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,000,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

8,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,600,000 تومان

The Nills

The Nills

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

 دو تخته دو تخته

5,700,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,000,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

8,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,600,000 تومان

Ronesans Life Hotel

Ronesans Life Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 B.B

 دو تخته دو تخته

5,750,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,100,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

8,400,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,700,000 تومان

Van Life Hotel

Van Life Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 B.B

 دو تخته دو تخته

5,850,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,200,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

8,550,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,900,000 تومان

Hotel Van Suites Otel

Hotel Van Suites Otel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 B.B

 دو تخته دو تخته

5,850,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,200,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

8,550,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,900,000 تومان

Roshen Suit

Roshen Suit

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

 دو تخته دو تخته

5,900,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,250,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

8,600,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

9,950,000 تومان

Grand Hotel

Grand Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 6.5 B.B

 دو تخته دو تخته

5,900,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,290,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

8,690,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

10,090,000 تومان

Haldi Hotel

Haldi Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.2 B.B

 دو تخته دو تخته

6,290,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,850,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

9,400,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

Royal Milano Hotel

Royal Milano Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.4 B.B

 دو تخته دو تخته

6,290,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,850,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

9,400,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

Royal Palas Hotel

Royal Palas Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.6 B.B

 دو تخته دو تخته

6,290,000 تومان

یک تخته یک تخته

7,850,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

9,400,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

Rua World Hotel

Rua World Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.5 B.B

 دو تخته دو تخته

6,550,000 تومان

یک تخته یک تخته

8,250,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

9,950,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

11,700,000 تومان

Ramada by Wyndham Van hotel

Ramada by Wyndham Van hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 9.0 B.B

 دو تخته دو تخته

7,850,000 تومان

یک تخته یک تخته

10,200,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

12,600,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

15,000,000 تومان

Dedeman Van Resort & Aquapark Hotel

Dedeman Van Resort & Aquapark Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.3 B.B

 دو تخته دو تخته

8,050,000 تومان

یک تخته یک تخته

10,450,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

12,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

15,200,000 تومان

The Conforium Hotel Van

The Conforium Hotel Van

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.5 B.B

 دو تخته دو تخته

8,050,000 تومان

یک تخته یک تخته

10,450,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

12,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

15,200,000 تومان

Elite World hotel Van

Elite World hotel Van

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.2 B.B

 دو تخته دو تخته

8,700,000 تومان

یک تخته یک تخته

11,400,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

16,800,000 تومان

DoubleTree by Hilton Hotel Van

DoubleTree by Hilton Hotel Van

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.5 B.B

 دو تخته دو تخته

9,450,000 تومان

یک تخته یک تخته

12,500,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

15,550,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

18,600,000 تومان

مشاهده تور ترکیه

اطلاعات تور

فرودگاه مبدا : ایستگاه راه آهن

قطار رفت : قطار

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدت اقامت : 2 شب و 3 روز

فرودگاه مقصد : ایستگاه راه آهن

برگشت : قطار

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدارک

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور وان شهریور الزامی است .

 

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت قطار تا تبریز 
  • ترانسفر VIP
  • ون ترک
  • بیمه
  • اقامت با صبحانه

توضیحات

  • همه روز از سه شهر تهران ، تبریز و خوی برگار می شود.
  • تورهای زمینی به صورت آپشنال برگزار می شود.

 

 

درصد رضایتمندی ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

سایر تور‌ها

نظر کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 0 نفر

دیدگاه های ثبت شده:

 
انتخاب منطقه

پیام شما با موفقیت ثبت شد. کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت