021- 91006828

تور وان از قزوین

مدت زمان : 3 ساعت
airplane

هتلهای پکیج تور وان از قزوین

هتل tabriz van

بوکینگ : -
قیمت از     2,990,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

2,990,000 تومان

3 شب

3,570,000 تومان

4 شب

4,160,000 تومان

5 شب

4,740,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل star life van

بوکینگ : -
قیمت از     3,430,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,430,000 تومان

3 شب

4,230,000 تومان

4 شب

5,040,000 تومان

5 شب

5,840,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ilvan van

بوکینگ : -
قیمت از     3,430,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,430,000 تومان

3 شب

4,230,000 تومان

4 شب

5,040,000 تومان

5 شب

5,840,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل toprak van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     3,470,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,470,000 تومان

3 شب

4,300,000 تومان

4 شب

5,120,000 تومان

5 شب

5,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل athena life van

بوکینگ : -
قیمت از     3,580,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,580,000 تومان

3 شب

4,460,000 تومان

4 شب

5,340,000 تومان

5 شب

6,220,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dimet park van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     3,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,650,000 تومان

3 شب

4,560,000 تومان

4 شب

5,480,000 تومان

5 شب

6,390,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل yakut van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     3,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,650,000 تومان

3 شب

4,560,000 تومان

4 شب

5,480,000 تومان

5 شب

6,390,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ipek yoult van

بوکینگ : -
قیمت از     3,670,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,670,000 تومان

3 شب

4,570,000 تومان

4 شب

5,520,000 تومان

5 شب

6,420,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dosco van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     3,870,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,870,000 تومان

3 شب

4,890,000 تومان

4 شب

5,920,000 تومان

5 شب

6,940,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل taht palace van

بوکینگ : -
قیمت از     3,910,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,910,000 تومان

3 شب

4,920,000 تومان

4 شب

5,920,000 تومان

5 شب

6,970,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل roshen suit van

بوکینگ : -
قیمت از     3,910,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,910,000 تومان

3 شب

4,920,000 تومان

4 شب

5,920,000 تومان

5 شب

6,970,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل sardur van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     3,970,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,970,000 تومان

3 شب

5,070,000 تومان

4 شب

6,120,000 تومان

5 شب

7,170,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل buyuk urartu van

بوکینگ : -
قیمت از     4,010,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,010,000 تومان

3 شب

5,070,000 تومان

4 شب

6,170,000 تومان

5 شب

7,220,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل comfort suit van

بوکینگ : -
قیمت از     4,010,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,010,000 تومان

3 شب

5,070,000 تومان

4 شب

6,170,000 تومان

5 شب

7,220,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elit nur van

بوکینگ : -
قیمت از     4,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,070,000 تومان

3 شب

5,170,000 تومان

4 شب

6,270,000 تومان

5 شب

7,370,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل pera white van

بوکینگ : -
قیمت از     4,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,210,000 تومان

3 شب

5,390,000 تومان

4 شب

6,580,000 تومان

5 شب

7,760,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal berk van

بوکینگ : -
قیمت از     4,220,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,220,000 تومان

3 شب

5,420,000 تومان

4 شب

6,610,000 تومان

5 شب

7,810,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van suites

بوکینگ : -
قیمت از     4,310,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,310,000 تومان

3 شب

5,550,000 تومان

4 شب

6,800,000 تومان

5 شب

8,040,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل real suite van

بوکینگ : -
قیمت از     4,370,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,370,000 تومان

3 شب

5,620,000 تومان

4 شب

6,870,000 تومان

5 شب

8,120,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nills van

بوکینگ : -
قیمت از     4,420,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,420,000 تومان

3 شب

5,720,000 تومان

4 شب

7,020,000 تومان

5 شب

8,320,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tamara

بوکینگ : -
قیمت از     4,420,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,420,000 تومان

3 شب

5,720,000 تومان

4 شب

7,020,000 تومان

5 شب

8,310,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل diana van

بوکینگ : 7.3
قیمت از     4,530,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,530,000 تومان

3 شب

5,880,000 تومان

4 شب

7,240,000 تومان

5 شب

8,590,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van life

بوکینگ : -
قیمت از     4,530,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,530,000 تومان

3 شب

5,880,000 تومان

4 شب

7,240,000 تومان

5 شب

8,590,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand van

بوکینگ : -
قیمت از     4,610,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,610,000 تومان

3 شب

6,010,000 تومان

4 شب

7,410,000 تومان

5 شب

8,770,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل crystall van

بوکینگ : -
قیمت از     4,820,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,820,000 تومان

3 شب

6,320,000 تومان

4 شب

7,770,000 تومان

5 شب

9,270,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل haldi van

بوکینگ : -
قیمت از     4,970,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,970,000 تومان

3 شب

6,540,000 تومان

4 شب

8,120,000 تومان

5 شب

9,690,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal milano van

بوکینگ : -
قیمت از     5,010,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,010,000 تومان

3 شب

6,570,000 تومان

4 شب

8,120,000 تومان

5 شب

9,710,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal palace van

بوکینگ : 8.6
قیمت از     5,010,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,010,000 تومان

3 شب

6,570,000 تومان

4 شب

8,120,000 تومان

5 شب

9,710,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل bianca deluxe

بوکینگ : -
قیمت از     5,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,120,000 تومان

3 شب

6,820,000 تومان

4 شب

8,470,000 تومان

5 شب

10,120,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rua world van

بوکینگ : -
قیمت از     5,470,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,470,000 تومان

3 شب

7,110,000 تومان

4 شب

8,770,000 تومان

5 شب

10,420,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل reform van

بوکینگ : 8.3
قیمت از     5,570,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,570,000 تومان

3 شب

7,470,000 تومان

4 شب

9,320,000 تومان

5 شب

11,210,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل conforium van

بوکینگ : -
قیمت از     6,720,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,720,000 تومان

3 شب

9,020,000 تومان

4 شب

11,320,000 تومان

5 شب

13,620,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dedeman resort van

بوکینگ : -
قیمت از     6,720,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,720,000 تومان

3 شب

9,020,000 تومان

4 شب

11,320,000 تومان

5 شب

13,620,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ramada van

بوکینگ : 9.3
قیمت از     6,870,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,870,000 تومان

3 شب

9,220,000 تومان

4 شب

11,610,000 تومان

5 شب

13,970,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elite world van

بوکینگ : 7.6
قیمت از     7,520,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

7,520,000 تومان

3 شب

10,220,000 تومان

4 شب

12,920,000 تومان

5 شب

15,620,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hilton van

بوکینگ : -
قیمت از     8,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

8,070,000 تومان

3 شب

11,020,000 تومان

4 شب

13,970,000 تومان

5 شب

16,920,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

مبدا: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس رفت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو
مدت اقامت در : 2 شب و 3 روز   3 شب و روز   4 شب و روز
مقصد: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس برگشت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو


مدارک

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور وان شهریور الزامی است .

 

person-logo-service


خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت اتوبوس VIP
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت با صبحانه
time-packتوضیحات

  • همه روز از سه شهر تهران ، تبریز و خوی برگار می شود.
  • تورهای زمینی به صورت آپشنال برگزار می شود.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور وان با قطار

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
قطار رفت: قطار قطار برگشت:‌ قطار
قیمت از   4,270,000 تومان
جزییات تور

تور وان از تبریز

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,670,000 تومان
جزییات تور

تور عید وان - نیمه دوم

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   4,090,000 تومان
جزییات تور

تور وان از کرج

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   3,000,000 تومان
جزییات تور

تور وان مهر

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,970,000 تومان
جزییات تور

آفر تور شب عید وان

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   3,990,000 تومان
جزییات تور

تور وان از زنجان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,990,000 تومان
جزییات تور

تور هتل تامارا وان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   4,750,000 تومان
جزییات تور

تور وان از ارومیه

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,570,000 تومان
جزییات تور

تور وان از خوی

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,470,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.8 از 5 از بین 24 نفر امتیاز دهنده به تور وان از قزوین

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه