تور وان از تبریز

لیست هتل ها

Tebriz

Tebriz

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

 2 شب 2 شب

2,890,000 تومان

3 شب 3 شب

3,500,000 تومان

 4 شب 4 شب

4,200,000 تومان

5 شب 5 شب

4,900,000 تومان

Hotel Ilvan

Hotel Ilvan

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 9.3 B.B

 2 شب 2 شب

3,350,000 تومان

3 شب 3 شب

4,150,000 تومان

 4 شب 4 شب

4,950,000 تومان

5 شب 5 شب

8,200,000 تومان

Star Life

Star Life

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

 2 شب 2 شب

3,350,000 تومان

3 شب 3 شب

4,150,000 تومان

 4 شب 4 شب

4,950,000 تومان

5 شب 5 شب

8,200,000 تومان

Erek Family Hotel

Erek Family Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.8 B.B

 2 شب 2 شب

3,600,000 تومان

3 شب 3 شب

4,550,000 تومان

 4 شب 4 شب

5,500,000 تومان

5 شب 5 شب

6,400,000 تومان

Yakut Hotel

Yakut Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 6.8 B.B

 2 شب 2 شب

3,600,000 تومان

3 شب 3 شب

4,500,000 تومان

 4 شب 4 شب

5,400,000 تومان

5 شب 5 شب

6,300,000 تومان

Dimet Park hotel

Dimet Park hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.0 B.B

 2 شب 2 شب

3,600,000 تومان

3 شب 3 شب

4,500,000 تومان

 4 شب 4 شب

5,400,000 تومان

5 شب 5 شب

6,300,000 تومان

Ipekyolu Park Hotel

Ipekyolu Park Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 B.B

 2 شب 2 شب

3,600,000 تومان

3 شب 3 شب

4,500,000 تومان

 4 شب 4 شب

5,400,000 تومان

5 شب 5 شب

6,300,000 تومان

Hotel Dosco Van

Hotel Dosco Van

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.8 B.B

 2 شب 2 شب

3,800,000 تومان

3 شب 3 شب

4,800,000 تومان

 4 شب 4 شب

5,800,000 تومان

5 شب 5 شب

6,800,000 تومان

Taht Palace Hotel

Taht Palace Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 B.B

 2 شب 2 شب

3,850,000 تومان

3 شب 3 شب

4,890,000 تومان

 4 شب 4 شب

5,950,000 تومان

5 شب 5 شب

7,000,000 تومان

Buyuk Urartu Hotel

Buyuk Urartu Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.2 B.B

 2 شب 2 شب

3,890,000 تومان

3 شب 3 شب

5,000,000 تومان

 4 شب 4 شب

6,050,000 تومان

5 شب 5 شب

7,100,000 تومان

Comfort Suite Hotel

Comfort Suite Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.1 B.B

 2 شب 2 شب

3,890,000 تومان

3 شب 3 شب

5,000,000 تومان

 4 شب 4 شب

6,050,000 تومان

5 شب 5 شب

7,100,000 تومان

My Deluxe Otel

My Deluxe Otel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.3 B.B

 2 شب 2 شب

4,000,000 تومان

3 شب 3 شب

5,150,000 تومان

 4 شب 4 شب

6,300,000 تومان

5 شب 5 شب

7,400,000 تومان

Royal Berk Hotel

Royal Berk Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.4 B.B

 2 شب 2 شب

4,100,000 تومان

3 شب 3 شب

5,290,000 تومان

 4 شب 4 شب

6,490,000 تومان

5 شب 5 شب

7,690,000 تومان

HOTEL PERA WHİTE

HOTEL PERA WHİTE

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.3 B.B

 2 شب 2 شب

4,100,000 تومان

3 شب 3 شب

5,250,000 تومان

 4 شب 4 شب

6,450,000 تومان

5 شب 5 شب

7,600,000 تومان

The Nills

The Nills

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

 2 شب 2 شب

4,300,000 تومان

3 شب 3 شب

5,600,000 تومان

 4 شب 4 شب

6,900,000 تومان

5 شب 5 شب

8,200,000 تومان

Tamara Otel hotel

Tamara Otel hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.9 B.B

 2 شب 2 شب

4,300,000 تومان

3 شب 3 شب

5,600,000 تومان

 4 شب 4 شب

6,900,000 تومان

5 شب 5 شب

8,200,000 تومان

Ronesans Life Hotel

Ronesans Life Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 B.B

 2 شب 2 شب

4,350,000 تومان

3 شب 3 شب

5,700,000 تومان

 4 شب 4 شب

7,000,000 تومان

5 شب 5 شب

8,300,000 تومان

Van Life Hotel

Van Life Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 B.B

 2 شب 2 شب

4,450,000 تومان

3 شب 3 شب

5,800,000 تومان

 4 شب 4 شب

7,150,000 تومان

5 شب 5 شب

8,500,000 تومان

Hotel Van Suites Otel

Hotel Van Suites Otel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 B.B

 2 شب 2 شب

4,450,000 تومان

3 شب 3 شب

5,800,000 تومان

 4 شب 4 شب

7,150,000 تومان

5 شب 5 شب

8,500,000 تومان

Grand Hotel

Grand Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 6.5 B.B

 2 شب 2 شب

4,500,000 تومان

3 شب 3 شب

5,890,000 تومان

 4 شب 4 شب

7,290,000 تومان

5 شب 5 شب

8,690,000 تومان

Roshen Suit

Roshen Suit

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد B.B

 2 شب 2 شب

4,500,000 تومان

3 شب 3 شب

5,850,000 تومان

 4 شب 4 شب

7,200,000 تومان

5 شب 5 شب

8,550,000 تومان

Royal Milano Hotel

Royal Milano Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.4 B.B

 2 شب 2 شب

4,890,000 تومان

3 شب 3 شب

6,450,000 تومان

 4 شب 4 شب

8,000,000 تومان

5 شب 5 شب

9,600,000 تومان

Royal Palas Hotel

Royal Palas Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.6 B.B

 2 شب 2 شب

4,890,000 تومان

3 شب 3 شب

6,450,000 تومان

 4 شب 4 شب

8,000,000 تومان

5 شب 5 شب

9,600,000 تومان

Haldi Hotel

Haldi Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.2 B.B

 2 شب 2 شب

4,890,000 تومان

3 شب 3 شب

6,450,000 تومان

 4 شب 4 شب

8,000,000 تومان

5 شب 5 شب

9,600,000 تومان

Rua World Hotel

Rua World Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.5 B.B

 2 شب 2 شب

5,150,000 تومان

3 شب 3 شب

6,850,000 تومان

 4 شب 4 شب

8,550,000 تومان

5 شب 5 شب

10,300,000 تومان

Ramada by Wyndham Van hotel

Ramada by Wyndham Van hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 9.0 B.B

 2 شب 2 شب

6,450,000 تومان

3 شب 3 شب

8,800,000 تومان

 4 شب 4 شب

11,200,000 تومان

5 شب 5 شب

13,600,000 تومان

Dedeman Van Resort & Aquapark Hotel

Dedeman Van Resort & Aquapark Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.3 B.B

 2 شب 2 شب

6,650,000 تومان

3 شب 3 شب

9,050,000 تومان

 4 شب 4 شب

11,400,000 تومان

5 شب 5 شب

13,800,000 تومان

The Conforium Hotel Van

The Conforium Hotel Van

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.5 B.B

 2 شب 2 شب

6,650,000 تومان

3 شب 3 شب

9,050,000 تومان

 4 شب 4 شب

11,400,000 تومان

5 شب 5 شب

13,800,000 تومان

Elite World hotel Van

Elite World hotel Van

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.2 B.B

 2 شب 2 شب

7,300,000 تومان

3 شب 3 شب

10,000,000 تومان

 4 شب 4 شب

12,700,000 تومان

5 شب 5 شب

15,400,000 تومان

DoubleTree by Hilton Hotel Van

DoubleTree by Hilton Hotel Van

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.5 B.B

 2 شب 2 شب

8,050,000 تومان

3 شب 3 شب

11,100,000 تومان

 4 شب 4 شب

14,150,000 تومان

5 شب 5 شب

17,200,000 تومان

مشاهده تور ترکیه

اطلاعات تور

فرودگاه مبدا : ترمینال اتوبوسرانی

اتوبوس رفت : اتوبوس

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدت اقامت : 2 شب و 3 روز

فرودگاه مقصد : ترمینال اتوبوسرانی

برگشت : اتوبوس

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدارک

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت ترانسفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت با صبحانه

توضیحات

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

 

 

درصد رضایتمندی ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

سایر تور‌ها

نظر کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 0 نفر

دیدگاه های ثبت شده:

 
انتخاب منطقه

پیام شما با موفقیت ثبت شد. کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت