021- 91006828

تور وان با قطار + گشت

مدت زمان : 3 ساعت
airplane

هتلهای پکیج تور وان با قطار + گشت

هتل divan van

بوکینگ : -
قیمت از     4,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

4,390,000 تومان

یک تخته

4,890,000 تومان

کودک با تخت

5,490,000 تومان

کودک بدون تخت

5,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tabriz van

بوکینگ : -
قیمت از     4,600,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

4,600,000 تومان

یک تخته

5,200,000 تومان

کودک با تخت

5,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,300,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nisa van

بوکینگ : 7.6
قیمت از     4,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

4,700,000 تومان

یک تخته

5,300,000 تومان

کودک با تخت

5,900,000 تومان

کودک بدون تخت

6,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل toprak van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     4,800,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

4,800,000 تومان

یک تخته

5,450,000 تومان

کودک با تخت

6,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل star life van

بوکینگ : -
قیمت از     5,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,000,000 تومان

یک تخته

5,800,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل comfort suit van

بوکینگ : -
قیمت از     5,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,050,000 تومان

یک تخته

5,850,000 تومان

کودک با تخت

6,650,000 تومان

کودک بدون تخت

7,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل semira van

بوکینگ : -
قیمت از     5,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,100,000 تومان

یک تخته

5,900,000 تومان

کودک با تخت

6,700,000 تومان

کودک بدون تخت

7,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dimet park van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     5,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,200,000 تومان

یک تخته

6,000,000 تومان

کودک با تخت

6,850,000 تومان

کودک بدون تخت

7,700,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the more van

بوکینگ : -
قیمت از     5,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,200,000 تومان

یک تخته

6,050,000 تومان

کودک با تخت

6,900,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل real suite van

بوکینگ : -
قیمت از     5,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,250,000 تومان

یک تخته

6,150,000 تومان

کودک با تخت

7,000,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل yakut van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     5,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,300,000 تومان

یک تخته

6,200,000 تومان

کودک با تخت

7,100,000 تومان

کودک بدون تخت

8,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل taht palace van

بوکینگ : -
قیمت از     5,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,300,000 تومان

یک تخته

6,200,000 تومان

کودک با تخت

7,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rosen suit van

بوکینگ : -
قیمت از     5,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,300,000 تومان

یک تخته

6,200,000 تومان

کودک با تخت

7,100,000 تومان

کودک بدون تخت

8,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل fuat van

بوکینگ : -
قیمت از     5,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,350,000 تومان

یک تخته

6,250,000 تومان

کودک با تخت

7,150,000 تومان

کودک بدون تخت

8,100,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل crystall van

بوکینگ : -
قیمت از     5,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,400,000 تومان

یک تخته

6,350,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

8,250,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل bianca deluxe

بوکینگ : -
قیمت از     5,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,400,000 تومان

یک تخته

6,350,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

8,250,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل buyuk urartu van

بوکینگ : -
قیمت از     5,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,450,000 تومان

یک تخته

6,400,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

8,300,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dosco van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     5,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,500,000 تومان

یک تخته

6,500,000 تومان

کودک با تخت

7,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل pera white van

بوکینگ : -
قیمت از     5,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,500,000 تومان

یک تخته

6,500,000 تومان

کودک با تخت

7,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van suites

بوکینگ : -
قیمت از     5,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,550,000 تومان

یک تخته

6,600,000 تومان

کودک با تخت

7,600,000 تومان

کودک بدون تخت

8,600,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل sardur van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     5,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,700,000 تومان

یک تخته

6,750,000 تومان

کودک با تخت

7,850,000 تومان

کودک بدون تخت

8,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nills van

بوکینگ : -
قیمت از     5,850,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,850,000 تومان

یک تخته

7,000,000 تومان

کودک با تخت

8,200,000 تومان

کودک بدون تخت

9,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل reform van

بوکینگ : 8.3
قیمت از     5,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,950,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

8,350,000 تومان

کودک بدون تخت

9,600,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل reform van

بوکینگ : 8.3
قیمت از     5,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

5,950,000 تومان

یک تخته

7,150,000 تومان

کودک با تخت

8,350,000 تومان

کودک بدون تخت

9,600,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal milano van

بوکینگ : -
قیمت از     6,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

6,000,000 تومان

یک تخته

7,250,000 تومان

کودک با تخت

8,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tamara

بوکینگ : -
قیمت از     6,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

6,000,000 تومان

یک تخته

7,250,000 تومان

کودک با تخت

8,500,000 تومان

کودک بدون تخت

9,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van life

بوکینگ : -
قیمت از     6,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

6,200,000 تومان

یک تخته

7,500,000 تومان

کودک با تخت

8,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,200,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand van

بوکینگ : -
قیمت از     6,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

6,200,000 تومان

یک تخته

7,500,000 تومان

کودک با تخت

8,850,000 تومان

کودک بدون تخت

10,200,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal palace van

بوکینگ : 8.6
قیمت از     6,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

6,400,000 تومان

یک تخته

7,800,000 تومان

کودک با تخت

9,250,000 تومان

کودک بدون تخت

10,700,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل haldi van

بوکینگ : -
قیمت از     6,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

6,500,000 تومان

یک تخته

8,000,000 تومان

کودک با تخت

9,500,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rua world van

بوکینگ : -
قیمت از     6,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

6,900,000 تومان

یک تخته

8,700,000 تومان

کودک با تخت

10,300,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hilton van

بوکینگ : -
قیمت از     7,600,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

7,600,000 تومان

یک تخته

9,600,000 تومان

کودک با تخت

11,500,000 تومان

کودک بدون تخت

13,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dedeman resort van

بوکینگ : -
قیمت از     8,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

8,200,000 تومان

یک تخته

10,500,000 تومان

کودک با تخت

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت

14,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل my delux van

بوکینگ : -
قیمت از     8,345,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

8,345,000 تومان

یک تخته

6,400,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

8,300,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل conforium van

بوکینگ : -
قیمت از     8,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

8,400,000 تومان

یک تخته

10,700,000 تومان

کودک با تخت

13,100,000 تومان

کودک بدون تخت

15,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elite world van

بوکینگ : 7.6
قیمت از     8,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

8,500,000 تومان

یک تخته

10,900,000 تومان

کودک با تخت

13,300,000 تومان

کودک بدون تخت

15,700,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

مبدا: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس رفت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو
مدت اقامت در : 3 شب و 4 روز
مقصد: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس برگشت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو


مدارک

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت قطار
  • ترانسفر 
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت با صبحانه
time-packتوضیحات

  • همه روز از سه شهر تهران ، تبریز و خوی برگار می شود.
  • تورهای زمینی به صورت آپشنال برگزار می شود.

 

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور عید وان - نیمه دوم

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   4,090,000 تومان
جزییات تور

تور هتل تامارا وان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   4,750,000 تومان
جزییات تور

تور وان با قطار

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
قطار رفت: قطار قطار برگشت:‌ قطار
قیمت از   4,270,000 تومان
جزییات تور

تور هتل هالدی وان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   6,150,000 تومان
جزییات تور

تور وان از خوی

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,470,000 تومان
جزییات تور

آفر تور شب عید وان

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   3,990,000 تومان
جزییات تور

تور وان هوایی

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
ایران ایر رفت: ایران ایر ایران ایر برگشت:‌ ایران ایر
قیمت از   6,670,000 تومان
جزییات تور

تور وان از تبریز

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,670,000 تومان
جزییات تور

تور وان از زنجان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,990,000 تومان
جزییات تور

تور هتل الیت ورد وان

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   6,650,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 41 نفر امتیاز دهنده به تور وان با قطار + گشت

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه