021- 91006828

تور وان مرداد

مدت زمان :
airplane

هتلهای پکیج تور وان مرداد

هتل tabriz van

بوکینگ : -
قیمت از     2,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

2,900,000 تومان

3 شب

3,450,000 تومان

4 شب

4,000,000 تومان

5 شب

4,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل divan van

بوکینگ : -
قیمت از     3,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,000,000 تومان

3 شب

3,550,000 تومان

4 شب

4,150,000 تومان

5 شب

4,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elit nur van

بوکینگ : -
قیمت از     3,150,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,150,000 تومان

3 شب

3,800,000 تومان

4 شب

4,450,000 تومان

5 شب

5,100,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل toprak van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     3,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,250,000 تومان

3 شب

3,950,000 تومان

4 شب

4,700,000 تومان

5 شب

5,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل yeni van

بوکینگ : -
قیمت از     3,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,350,000 تومان

3 شب

4,150,000 تومان

4 شب

4,900,000 تومان

5 شب

5,650,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nisa van

بوکینگ : 7.6
قیمت از     3,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,350,000 تومان

3 شب

4,150,000 تومان

4 شب

4,900,000 تومان

5 شب

5,650,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل star life van

بوکینگ : -
قیمت از     3,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,350,000 تومان

3 شب

4,150,000 تومان

4 شب

4,900,000 تومان

5 شب

5,650,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ilvan van

بوکینگ : -
قیمت از     3,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,450,000 تومان

3 شب

4,300,000 تومان

4 شب

5,100,000 تومان

5 شب

5,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rosen suit van

بوکینگ : -
قیمت از     3,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,450,000 تومان

3 شب

4,300,000 تومان

4 شب

5,100,000 تومان

5 شب

5,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dimet park van

بوکینگ : -
قیمت از     3,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,450,000 تومان

3 شب

4,300,000 تومان

4 شب

5,100,000 تومان

5 شب

5,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل yakut van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     3,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,450,000 تومان

3 شب

4,250,000 تومان

4 شب

5,050,000 تومان

5 شب

5,850,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل athena life van

بوکینگ : -
قیمت از     3,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,450,000 تومان

3 شب

4,250,000 تومان

4 شب

5,050,000 تومان

5 شب

5,850,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل semira van

بوکینگ : -
قیمت از     3,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,450,000 تومان

3 شب

4,300,000 تومان

4 شب

5,100,000 تومان

5 شب

5,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل real suite van

بوکینگ : -
قیمت از     3,600,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,600,000 تومان

3 شب

4,450,000 تومان

4 شب

5,350,000 تومان

5 شب

6,200,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل buyuk urartu van

بوکینگ : -
قیمت از     3,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,700,000 تومان

3 شب

4,650,000 تومان

4 شب

5,540,000 تومان

5 شب

6,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dosco van

بوکینگ : 7.9
قیمت از     3,850,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,850,000 تومان

3 شب

4,850,000 تومان

4 شب

5,850,000 تومان

5 شب

6,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل pera white van

بوکینگ : -
قیمت از     3,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,900,000 تومان

3 شب

4,950,000 تومان

4 شب

6,000,000 تومان

5 شب

7,050,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van suites

بوکینگ : -
قیمت از     3,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,900,000 تومان

3 شب

4,950,000 تومان

4 شب

6,000,000 تومان

5 شب

7,050,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nills van

بوکینگ : -
قیمت از     3,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,950,000 تومان

3 شب

5,000,000 تومان

4 شب

6,050,000 تومان `

5 شب

7,100,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل diana van

بوکینگ : 7.3
قیمت از     3,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

3,950,000 تومان

3 شب

50,500,000 تومان

4 شب

6,100,000 تومان

5 شب

7,150,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل sardur van

بوکینگ : 9.0
قیمت از     4,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,000,000 تومان

3 شب

5,100,000 تومان

4 شب

6,200,000 تومان

5 شب

7,300,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the more van

بوکینگ : -
قیمت از     4,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,000,000 تومان

3 شب

5,050,000 تومان

4 شب

6,150,000 تومان

5 شب

7,200,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل comfort suit van

بوکینگ : -
قیمت از     4,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,000,000 تومان

3 شب

5,100,000 تومان

4 شب

6,200,000 تومان

5 شب

7,300,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal berk van

بوکینگ : -
قیمت از     4,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,100,000 تومان

3 شب

5,250,000 تومان

4 شب

6,400,000 تومان

5 شب

7,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل reform van

بوکینگ : 8.3
قیمت از     4,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,100,000 تومان

3 شب

5,250,000 تومان

4 شب

6,400,000 تومان

5 شب

7,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل my delux van

بوکینگ : -
قیمت از     4,150,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,150,000 تومان

3 شب

5,300,000 تومان

4 شب

6,450,000 تومان

5 شب

7,600,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل van life

بوکینگ : -
قیمت از     4,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,250,000 تومان

3 شب

5,450,000 تومان

4 شب

6,650,000 تومان

5 شب

7,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tamara

بوکینگ : -
قیمت از     4,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,400,000 تومان

3 شب

5,600,000 تومان

4 شب

6,900,000 تومان

5 شب

8,100,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal milano van

بوکینگ : -
قیمت از     4,450,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,450,000 تومان

3 شب

5,800,000 تومان

4 شب

7,100,000 تومان

5 شب

8,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal palace van

بوکینگ : 8.6
قیمت از     4,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,650,000 تومان

3 شب

6,100,000 تومان

4 شب

7,500,000 تومان

5 شب

8,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand van

بوکینگ : -
قیمت از     4,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,700,000 تومان

3 شب

6,200,000 تومان

4 شب

7,600,000 تومان

5 شب

9,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل haldi van

بوکینگ : -
قیمت از     4,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

4,950,000 تومان

3 شب

6,500,000 تومان

4 شب

8,050,000 تومان

5 شب

9,650,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rua world van

بوکینگ : -
قیمت از     5,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,400,000 تومان

3 شب

7,200,000 تومان

4 شب

9,000,000 تومان

5 شب

10,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ramada van

بوکینگ : 9.3
قیمت از     5,800,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

5,800,000 تومان

3 شب

7,750,000 تومان

4 شب

9,750,000 تومان

5 شب

11,700,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل conforium van

بوکینگ : -
قیمت از     6,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,500,000 تومان

3 شب

8,850,000 تومان

4 شب

11,200,000 تومان

5 شب

13,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dedeman resort van

بوکینگ : -
قیمت از     6,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,550,000 تومان

3 شب

8,950,000 تومان

4 شب

11,350,000 تومان

5 شب

13,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elite world van

بوکینگ : 7.6
قیمت از     6,600,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

6,600,000 تومان

3 شب

9,000,000 تومان

4 شب

11,400,000 تومان

5 شب

13,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hilton van

بوکینگ : -
قیمت از     7,800,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

2 شب

7,800,000 تومان

3 شب

10,800,000 تومان

4 شب

13,800,000 تومان

5 شب

16,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

مبدا: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس رفت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو
مدت اقامت در : 2 شب و 3 روز   3 شب و روز   4 شب و روز
مقصد: ترمینال اتوبوسرانی اتوبوس برگشت: اتوبوس
box-icon بار مجاز: 30 کیلو


مدارک

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور وان مرداد الزامی است .

 

person-logo-service


خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت اتوبوس VIP
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت با صبحانه
time-packتوضیحات

  • همه روز از سه شهر تهران ، تبریز و خوی برگار می شود.
  • تورهای زمینی به صورت آپشنال برگزار می شود.

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور وان شهریور

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   2,990,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.3 از 5 از بین 32 نفر امتیاز دهنده به تور وان مرداد

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه