021-91006828

آفر تور ترکیه

مدت زمان پرواز : 3 ساعت و 30 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج آفر تور ترکیه

هتل Grand Milan Istanbul

بوکینگ : 7.7
قیمت از     13,870,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

13,870,000 تومان

یک تخته

16,650,000 تومان

کودک با تخت

12,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,060,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Reydel Istanbul

بوکینگ : 5.9
قیمت از     14,370,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,370,000 تومان

یک تخته

17,150,000 تومان

کودک با تخت

13,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Fide Istanbul

بوکینگ : -
قیمت از     14,770,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,770,000 تومان

یک تخته

17,950,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل oriella istanbul

بوکینگ : -
قیمت از     15,010,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,010,000 تومان

یک تخته

18,430,000 تومان

کودک با تخت

13,660,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل monopol istanbul

بوکینگ : -
قیمت از     15,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,250,000 تومان

یک تخته

18,900,000 تومان

کودک با تخت

13,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Atro Istanbul

بوکینگ : 6.4
قیمت از     15,880,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,880,000 تومان

یک تخته

20,180,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل park star istanbul

بوکینگ : -
قیمت از     16,280,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,280,000 تومان

یک تخته

20,970,000 تومان

کودک با تخت

13,970,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل dora istanbul

بوکینگ : 6.8
قیمت از     16,360,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,360,000 تومان

یک تخته

21,130,000 تومان

کودک با تخت

13,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل New City Istanbul

بوکینگ : 8.1
قیمت از     16,520,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,520,000 تومان

یک تخته

21,450,000 تومان

کودک با تخت

13,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل pera rose istanbul

بوکینگ : 8.1
قیمت از     16,520,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,520,000 تومان

یک تخته

21,450,000 تومان

کودک با تخت

13,970,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل taksim express istanbul

بوکینگ : 7.5
قیمت از     17,310,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,310,000 تومان

یک تخته

23,040,000 تومان

کودک با تخت

13,970,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Tulip Pera Istanbul

بوکینگ : 7.8
قیمت از     17,310,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,310,000 تومان

یک تخته

23,040,000 تومان

کودک با تخت

13,970,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل euro plaza istanbul

بوکینگ : -
قیمت از     17,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,390,000 تومان

یک تخته

23,200,000 تومان

کودک با تخت

13,970,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل White Monarch Istanbul

بوکینگ : 7.0
قیمت از     17,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,550,000 تومان

یک تخته

23,510,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand star istanbul

بوکینگ : 6.0
قیمت از     17,630,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,630,000 تومان

یک تخته

23,670,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل taksim star istanbul

بوکینگ : -
قیمت از     17,710,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,710,000 تومان

یک تخته

23,830,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Grand Halic Istanbul

بوکینگ : 7.2
قیمت از     17,710,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,710,000 تومان

یک تخته

23,830,000 تومان

کودک با تخت

13,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Feronya Istanbul

بوکینگ : 7.2
قیمت از     17,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,790,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Tango Taksim Istanbul

بوکینگ : 8.9
قیمت از     18,110,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,110,000 تومان

یک تخته

24,630,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Nova Plaza Park Istanbul

بوکینگ : 8.7
قیمت از     18,170,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,170,000 تومان

یک تخته

24,760,000 تومان

کودک با تخت

15,010,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Cartoon Istanbul

بوکینگ : 7.1
قیمت از     18,270,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,270,000 تومان

یک تخته

24,950,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cher istanbul

بوکینگ : 7.6
قیمت از     18,510,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,510,000 تومان

یک تخته

25,420,000 تومان

کودک با تخت

13,970,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه ، ناهار

هتل crowne plaza harbiye istanbul

بوکینگ : 7.3
قیمت از     19,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

19,200,000 تومان

یک تخته

26,810,000 تومان

کودک با تخت

14,150,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Central palace Istanbul

بوکینگ : 8.0
قیمت از     19,540,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

19,540,000 تومان

یک تخته

27,490,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Grand Cevahir Istanbul

بوکینگ : 7.8
قیمت از     21,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

21,290,000 تومان

یک تخته

29,400,000 تومان

کودک با تخت

13,970,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه ، ناهار

هتل richmond istanbul

بوکینگ : 8.3
قیمت از     21,340,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

21,340,000 تومان

یک تخته

31,080,000 تومان

کودک با تخت

16,550,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Lazzoni Istanbul

بوکینگ : 8.6
قیمت از     21,930,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

21,930,000 تومان

یک تخته

32,260,000 تومان

کودک با تخت

16,520,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Titanic City Istanbul

بوکینگ : 8.4
قیمت از     22,110,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

22,110,000 تومان

یک تخته

32,620,000 تومان

کودک با تخت

16,890,000 تومان

کودک بدون تخت

12,930,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Holiday Inn Sisli Istanbul

بوکینگ : 7.7
قیمت از     23,220,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

23,220,000 تومان

یک تخته

34,850,000 تومان

کودک با تخت

18,430,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Elite World Istanbul

بوکینگ : 8.1
قیمت از     25,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

25,100,000 تومان

یک تخته

36,900,000 تومان

کودک با تخت

15,870,000 تومان

کودک بدون تخت

11,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانهاطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی قشم ایر رفت: قشم ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 3 شب و 4 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آتاترک قشم ایر برگشت: قشم ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • کارت واکسن دیجیتال دو دوز  ( 14 روز از دوز دو گذشته باشد ) اجباری می‌باشد.
  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • در صورت نداشتن کارت واکسن ، داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز رفت و برگشت
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور استانبول از تبریز

مدت اقامت 5 روز و 4 شب
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   12,920,000 تومان
جزییات تور

آفر تور شب عید وان

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   3,990,000 تومان
جزییات تور

تور عید آنتالیا با پرواز پگاسوس

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   14,990,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور زمینی استانبول

مدت اقامت 3 روز و 2 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   7,990,000 تومان
جزییات تور

تور آنکارا سفارت آمریکا

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   18,300,000 تومان
جزییات تور

تور کوش آداسی ایران ایر تور

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   24,490,000 تومان
جزییات تور

تور باتومی و ترابزون تیر

مدت اقامت 6 روز و 5 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   13,400,000 تومان
جزییات تور

تور عید ترابزون - نیمه اول

مدت اقامت 5 روز و 4 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   8,950,000 تومان
جزییات تور

تور عید مارماریس - نیمه اول

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
معراج رفت: معراج معراج برگشت:‌ معراج
قیمت از   28,000,000 تومان
جزییات تور

آفر تور شب عید استانبول

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   8,680,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.4 از 5 از بین 29 نفر امتیاز دهنده به آفر تور ترکیه

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه